norwegian-flag-waving

norway-home-page

chopping

English Norwegian Translations
Cooking and Baking

Engelsk Norsk Oversettelser for Koking og Baking

Below you will find English Norwegian Translations Cooking and Baking terms. Hope you find this information interesting and useful.


Sliced Norwegian Smoked Salmon with vegetables.
Oppskjært Norsk røkt laks med grønnsaker.

English Norwegian Translations
Cooking and Baking

English Norwegian
add tilsette
aluminum foil foile
to bake å bake
baking pan bakeform
baking paper bakepapir
baking sheet bakebrett
blanch skolde
blend blande
boil koke
braise brune
bread brød
bread pan brødform
break, as in break into pieces or break into two pieces brekke, som å brekke i stykker eller å brekke i to stykker
brine lake
burn brenne
cake kake
cake pan kakeform
cast iron pan jernpanne
chill/cool avkjøle
chop hakke (opp)
coffee kaffe
coffee pot kaffekjel
coffee maker kaffemaskine
coffee cream kaffekrem/fløtekrem/fløte
cold kald
to cook å koke
to cool down å avkjøle
to crack å knekke
cream krem
crisp sprø/sprøtt
crumble smuldre
crush knuse
crust skorpe
to cut into cubes å skjære i terninger
cut out/cut up skjære ut/skjære opp
cut thin skjære tynt
dash, a drop, a little touch litt/en liten skvett/en liten dråpe/en liten tår,
dice finskjære, finkakke
divide dele
dough deig
drizzle drysse
dry tørr
to dry, as in wipe dry å tørke
fill fylle
film hinne
egg egg
egg white eggekvite
egg yolk eggeplomme
filling fyll
flatten jevne ut
a mold en form
to form å forme
to freeze å fryse
frozen frossen
frying pan steikepanne
iron pan (cast iron pan) jernpanne
garnish garnere
to glaze å glasere
glaze glasur
grate rive/raspe
grated lemon peel revet/raspet sitron skall
grated orange peel revet/raspet appelsin skall
a grill en grill
to grill å grille/steike
grilled chicken grillet kjylling
Here are more English Norwegian Translations
Cooking and Baking
Her er flere engelsk norsk oversettelser
for koking og baking
to grind å male
hard hard
hard boiled egg hardkokt egg
soft boiled egg bløtkokt egg
to heat/reheat å varme opp
herb(s) urt/urter
hot het, veldig varmt
julienne, thinly slice skjære i strimler, tynnskjære
a ladle en øse, ei ause
to ladle å øse, å ause
lean mager, tynn
leftover matrest, rest eller rester
liquid væske
to dry å tørke
liqueur likør
lukewarm lunken
a marinade sauce en marinade saus
to marinate å marinere
to mash å mose
mashed potatoes potetmos
measuring cups
for dry ingredients
Not normally used. Ingredients is weighed in kg.(kilogram) or gram in cooking/baking
measuring cups
for liquid ingredients
Cups are not normally used. Liquid ingredients are measured in liter, deciliter or milliliter with a liter mål. A liter mål will contain one liter.
measuring spoons Regular soup spoons or teaspoons are used
melt as in thaw smelte/tine
Here are more English Norwegian Translations
Cooking and Baking
Her er flere engelsk norsk oversettelser
for koking og baking
milk melk
mince finhakke
to mix å blande/elte
moist fuktig
moisten fukte
recipe oppskrift
a pan en/ei panne, en/ei gryte, en kjele
pantry spisskammer
a paper towel et tørkepapir
pastry finere bakverk
to peel å skrelle
poach, as to poach eggs or seafood dampe/lettkoke
porous porøs
pot panne/kjele
potato peel potet skrell
potato peeler potetskreller
pour helle
pour out helle ut/tømme
pour in fylle
pour wine skjenke vin
a press en presse
press down trykk ned
to press down å trykke ned/å holde ned/presse ned
recipe oppskrift
rinse skylle
rise heve
to roast å steike/å bake
a roll en rull
to roll å rulle
salt salt
saute surre
scale/kitchen scale vekt/kjøkken vekt
scorch brenne
scrape skrape
to serve å servere
the food is served maten er servert
shake ryste
shred rive/raspe
shredded cheese revet ost
sift, as in sifting flour sikte, som å sike mel
simmer småkoke/putre
sizzle frese
slice skjære
slice thin skjære tynnt, finskjære
sliced oppskjært
smash knuse
smoke, as to smoke salmon røyke, som å røyke laks
soak trekke
soft myk/mjuk
sour sur
spatula slikkepott/sleikepott
spice krydder
spices krydder
spread sprede
sprinkle skvette (liquid)
sprinkle (dry like sugar or flour) strø (tørt som sukker eller mel)
spritz drysse, skvette
steam damp
to steam, as to steam vegetables å dampe, som å dampe grønnsaker
stir røre
stock kraft
strain sile
to stuff, as to stuff a turkey, stuff sausage å stappe, som å stappe/fylle en kalkun
stappe en pølse
sweet søt
taste smake
tea te
tea strainer tesil
tepid lunken
thaw tine/smelte
thick tykk
thickener as in increase
the viscosity of a liquid
jemning
thin tynn, smal, som ei smal stripe
to toast å riste
toasted bread risted brød
warm varm
whip vispe
wipe tørke
wet våt
to whisk å vispe
a whisk en visp
Here is the end of English Norwegian Translations
Cooking and Baking
Her er slutten på engelsk norsk oversettelser
for koking og baking

www.norway-hei.com © Copyright 2020
All Rights Reserved

English Norwegian Translations Herbs and Spices.

Foods of Norway after English Norwegian Translations Cooking and Baking

Search It Here

Google
 


Top of page

Share this page:
Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.